به نام خدا
درس «کنترل خطی»
  • منبع اصلی

Norman S. Nise, Control Systems Engineering (6th edition), (2011) John Wiley & Sons, Inc.

  • منابع کمکی
Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering (5th Edition), (2009) Prentice Hall.

  • نیمسال 941 - واحد تهران مرکزی


دسته ها :
X