به نام خدا
درس «کنترل فازی»
 • منابع درس
  • یادداشت های کلاسی
  • کتاب اصلی
   • Wang L.X., A Course in Fuzzy Systems and Control, Prentice-Hall International (1997)
    (ترجمه فارسی هم موجود است)
  • کتاب های دیگر


دسته ها :
X