به نام خدا
درس «کنترل بهینه»
(Optimal Control)
 • منابع درس
  • یادداشت های کلاسی
  • کتاب اصلی
   • Kirk D.E., Optimal Control Theory, Prentice-Hall Inc
    (ترجمه فارسی هم موجود است)
  • کتاب های دیگر


دسته ها :
X