به نام خدا
درس «کنترل دیجیتال»
(Digital Control)
 • منابع درس
  • یادداشت های کلاسی
  • کتاب اصلی
   • K. Ogata, Discrete-Time Control Systems, Prentice-Hall Inc 1995
    (ترجمه فارسی هم موجود است)
  • کتاب های دیگر


دسته ها :
X