(*) برای اطلاع رسانی خودکار به آدرس ایمیلتان، در بخش تنظیمات حساب کاربری edmodo خود، موارد اطلاع رسانی را انتخاب کنید:
[کلیک کنید] Account
[کلیک کنید] Settings
[کلیک کنید] Email & Text Updates
[انتخاب کنید] Update Type : [آدرس ایمیلتان را]
- [تیک بزنید] Notes (یادداشت ها)
- [تیک بزنید] Assignments (تکالیف)
- [تیک بزنید] Quizzes (آزمون ها)
- [تیک بزنید] Direct Messages (پیام ها)
- [تیک بزنید] Replies & Follows (پاسخ پیام ها)
- [تیک بزنید] Likes (تاییدها)
[کلیک کنید] Save Updates

* موفق باشید *

دسته ها :
X